Natuur subsidie

bloemenrand 24-5-14 (1)Subsidiemogelijkheden voor natuur en landschapsontwikkeling.

Boeren en buitenlui kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verfraaiing van het landschap en aan de verhoging van natuurwaarden. De kwaliteit van de omgeving wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezige natuur!

 

Voor de aanleg en het beheer van natuur- en landschapselementen kan vaak subsidie worden aangevraagd. Hiervoor bestaan diverse regelingen die – afhankelijk van de locatie en de aard van de maatregelen – ingezet kunnen worden.

Van belang is waar het te ontwikkelen natuurelement ligt. Is dat binnen het NatuurNetwerkNederland (NNN voorheen EHS) of er buiten etc. Er is echter niet altijd budget beschikbaar!

 

Voor actuele subsidiemogelijkheden m.b.t. natuurontwikkeling klik op onderstaande link:

http://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/subsidiemogelijkheden

 

Voor het Groen Blauw Stimulerings Kader (GBSK en ook wel kortweg STIKA genoemd) hebben we veldcoördinatoren in dienst. Zij kunnen u prima adviseren . Het stika is bedoeld voor natuur- en landschapselementen buiten de EHS

 

Veldcoördinator:

Egbert van Hout  Veldcoördinator Horst & Raam namens ANV De Maashorstboeren

voor Bernheze, Landerd, Oss & Uden

tel: 0486- 451429 of 06- 54637607

mail: egbertvanhout@planet.nl

 

Subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer SNLa (ANLb)

Vanaf 1 januari 2016 is in ons land een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. Daarnaast dient vooral de efficiency van de uitvoering en de effectiviteit van de maatregelen worden verbeterd.
De overheid maakt geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische streekcollectieven. De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de praktijk van “de boer” en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- , landschaps- en waterbeheer af. De Collectieven zijn verantwoordelijk voor de betalingen, controles en de beheermonitoring. Er zijn drie Brabantse collectieven : West-, Midden-, en Oost-Brabant. De Collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen uit de regio.

Wilt u meer weten zie dan:  ANB Brabant

.

logo mhb visite kaartje

Comments are closed