Was het buitengebied vroeger nog ‘het’ domein van de landbouw. Nu komen steeds meer functies in het buitengebied samen; wonen, werken, natuur en recreatie. Dit maakt dat bewoners en recreanten op een andere manier naar het buitengebied gaan kijken. Door de opschaling van de landbouw zijn vele kenmerkende landschapselementen verdwenen. Elementen die aangeven hoe het gebied vroeger in gebruik is geweest en daarmee het landschap hebben gevormd. Voor de nieuwe functies in het buitengebied dient het landschap vaak als decor. Hierdoor ontstaan wensen voor het behouden en versterken van het landschap. Tevens wordt hiermee de biodiversiteit versterkt.

Om hier invulling aan te geven is ‘Stimuleringsregeling Landschap’ ontwikkeld, een subsidieregeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. In veel gemeenten is budget beschikbaar. Wanneer een grondeigenaar op grond(en) buiten zijn erf* maatregelen treft die bijdragen aan natuur- of landschapsontwikkeling en/of -behoud, dan wordt daarvoor een vergoeding beschikbaar gesteld. Er zijn vergoedingen voor aanleg, onderhoud en waardedaling/opbrengstenderving van (agrarische)grond. De criteria voor deelname zijn per gemeente en locatie verschillend.

* Het erf bestaat uit het bouwvlak volgens het vigerend bestemmingsplan, inclusief een strook van tien meter hieromheen.

De regeling is zowel voor boeren als voor particuliere grondeigenaren in het buitengebied opengesteld. Dus bent u in het bezit van een bestaand landschapselement wat cultuurhistorisch waardevol is, zoals bijvoorbeeld een houtwal, hoogstamfruitboomgaard of haag die voor 1950 is aangelegd. Of staat er een rij oude (knot)bomen op uw perceel? Wilt u kenmerkende landschapselementen herstellen of nieuwe natuur en of landschap ontwikkelen? Informeer dan eens bij de veldcoördinator naar de mogelijkheden voor een vergoeding. Voor advies en ondersteuning kunt u bij hem terecht, zijn diensten zijn gratis! Voor actuele subsidiemogelijkheden m.b.t. natuurontwikkeling klik op onderstaande link:

Voor actuele subsidiemogelijkheden m.b.t. natuurontwikkeling klik op onderstaande link:
Brabantslandschap subsidiemogelijkheden

Marcel van Dooren Veldcoördinator Stila Horst & Raam
voor de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst en Oss

tel: 06-26 94 99 22

E-mail: info@vandoorenlandschap.nl