Subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer SNLa (ANLb)

Vanaf 1 januari 2016 is in ons land een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. Daarnaast dient vooral de efficiency van de uitvoering en de effectiviteit van de maatregelen worden verbeterd.
De overheid maakt geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische streekcollectieven. De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de praktijk van “de boer” en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- , landschaps- en waterbeheer af. De Collectieven zijn verantwoordelijk voor de betalingen, controles en de beheermonitoring. Er zijn drie Brabantse collectieven : West-, Midden-, en Oost-Brabant. De Collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen uit de regio.

Bij ANB Oost zijn er verscheidene deelnemers, waaronder in de Bleeken en de Grolders. Ook zijn er informatie panelen geplaatst om te informeren over het natuurbeheer en de effecten ervan op natuurontwikkeling.

Wilt u meer weten zie dan:  ANB Brabant

De Collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen uit de regio.
Voor ANB Oost Brabant zijn dat de ANV’s d’n Beerze Overlaet, Maashorstboeren, Raamvallei, Groen Boxmeer, St Tunnis en PION. Bij ANB Oost zijn er verscheidene deelnemers, waaronder in de Bleeken en de Grolders. Bijna alle ANB deelnemers zijn lid van de Maashorstboeren. Onlangs zijn er ook informatie panelen geplaatst bij de natuurranden om te informeren over het natuurbeheer en de effecten ervan op natuurontwikkeling.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van ANB (Agrarisch Natuurbeheer) op uw bedrijf neem dan contact op met de veldmedewerker in de Maashorstregio: Jan Ottens, tel nr 06-11225096