Tegenstrijdig beleid overheid/gemeenten

In de ledenvergadering van 4 april maakte Jan van de Biggelaar de opmerking dat beslissingen van overheden niet altijd te volgen zijn. Zo wil men aansturen, middels een subsidieregeling, dat boeren meer hummes in de grond aanbrengen om het waterbufferend vermogen te verhogen en zo de grondwaterstand te verhogen. Maar diezelfde overheden besluiten ook om bij natuurgebieden zoals de Maashorst en op enkele andere locaties in de gemeenten Uden de zwarte teeltaarde af te graven om de soortenrijkdom te vergroten. Op deze gronden verdwijnt het waterbufferend vermogen in zijn geheel. Duidelijk werd tijdens deze bijeenkomst dat veel kennis op dit vlak onder onze leden aanwezig is. Een ander voorbeeld is; we willen met z`n allen minder dieren in Nederland, maar om je rechten te behouden moet je de stallen vol houden anders verlies je rechten, zoals b.v. bij PAS of de fosfaatrechten bij melkvee. Wij als Maashorstboeren bestuur zouden graag van jullie horen: “welke tegenstrijdigheden in het beleid van de overheden zien jullie in de praktijk”. Stuur je reactie naar info@maashorstboeren.nl. Op deze wijze ontstaat er een beter weerwoord bij overleg met de verschillende overheden. We willen deze punten ook graag met de ZLTO delen zodat ook zij deze punten in kunnen brengen bij hun besprekingen.

Reacties zijn gesloten.