Consultatie over het Inrichting en Beheerplan De Maashorst van start

2606 Maashorst Landschap (3)Persbericht.

Laat u horen!

Consultatie over het Inrichting en Beheerplan De Maashorst van start

 

21-04-2015  Op maandag 20 april heeft  Stuurgroep De Maashorst  het startschot  gegeven voor een uitgebreide consultatieronde over het concept Inrichting- en Beheerplan van De Maashorst (IBeP). Belangenorganisaties, gebruikers en andere betrokkenen worden nadrukkelijk uitgenodigd  om te reageren op dit plan. Alle reacties worden meegegeven aan de Stuurgroep, zodat deze eind juni een afgewogen voorstel  kan voorleggen aan de gemeentebesturen en Staatsbosbeheer als terreineigenaren.

Het IBeP is een uitwerking van het Natuurplan 2009 en Meerjarenplan 2015/19 van het Maashorstmanifest en geeft tot en met 2019 de kaders weer voor een gezamenlijke inrichting en beheer van De Maashorst. De afgelopen jaren hebben de vijf terreineigenaren op hun eigen wijze invulling gegeven aan het natuurbeleidsplan van 2009.  Door het inrichting en beheerplan bestaat er nu één uitgewerkte visie die de samenhang weergeeft tussen  natuur, recreatie en landbouw bij de invulling van het landelijk natuurnetwerk.  De betrokken partijen gaan dit plan samen uitvoeren met hetzelfde einddoel voor ogen.

Laat u horen!

Stuurgroep De Maashorst hecht er veel waarde aan dat de ontwikkeling van De Maashorst een open proces is, waarin zorgvuldig wordt omgegaan met wat er leeft bij maatschappelijke organisaties, individuele gebruikers van De Maashorst en de afzonderlijke gemeentebesturen.

 

Vanaf 1 mei wordt het plan gepubliceerd op www.demaashorst.nl en heeft iedereen de kans om een reactie te mailen naar programmabureau De Maashorst via s.schreurs@oss.nl

 

Inloopavonden om vragen te stellen

Voor wie behoefte heeft aan extra achtergrondinformatie zijn er drie inloopavonden met experts op alle thema’s aanwezig om vragen te beantwoorden:

12 mei van 19.30-21.30 uur bij Natuurcentrum De Maashorst, Erenakkerstraat 5, Nistelrode

11 en 18 mei  van 19.30-21.30 uur bij Staatsbosbeheer, Slabroekseweg 5 Nistelrode (bij tomtom ‘Oss’ ingeven)

Kelly van Lith, communicatie programmabureau De Maashorst via tel. 06-36040248  of kelly.van.lith@uden.nl

 

Alle reacties worden meegegeven aan de Stuurgroep, zodat zij een afgewogen voorstel kunnen voorleggen aan de  gemeentebesturen en SBB. Deze besluiten op hun beurt in het najaar over het IBeP.

 

Belangrijkste maatregelen voor de natuur

De Maashorst is onderdeel van het Nationale Natuur Netwerk. De focus bij inrichting en beheer van De Maashorst wordt met dit plan verlegd naar het op gang brengen van natuurlijke processen. Als gevolg van het door ARK Natuurontwikkeling uitgevoerde project om op vrijwillige basis 180 ha te verwerven, zal de natuur kunnen uitbreiden. Het doel is om hierbij ruimte te geven aan natuurlijke processen, zodat de kwaliteiten van de wilde natuur tot leven komen. Hiervoor wordt een aantal instrumenten ingezet zoals begrazing, bosontwikkeling en faunabeheer. Voorbeelden zijn:

  • begrazing door grote grazers;
  • ontwikkeling naar een gevarieerd bos met veel loofhout;
  • beek- en venherstel en waar mogelijk het dempen van sloten en het plaatsen van stuwen om verdroging tegen te gaan;
  • Wildbeheer om oa schade voor de landbouw en verkeersonveilige situaties te voorkomen. Dit gebeurt indien nodig door het plaatsen van wildspiegels, wildkerende rasters en vangen, verplaatsen, afvoeren en eventueel afschot van wild.
  • het zorgen voor een zo aaneengesloten mogelijk natuurgebied voor dieren en planten door bijvoorbeeld het opheffen van niet-gebruikte zandwegen of het plaatsen van een veerooster.

Een aantal van deze maatregelen zal al op korte termijn zichtbaar zijn voor de bezoekers van het natuurgebied of consequenties hebben voor het gebruik ervan. Op langere termijn zal de aanpak leiden tot veel  gewenste en zichtbare veranderingen in het landschap en dieren- en plantenrijk van De Maashorst. De grote en grootse Maashorst heeft het straks allemaal: een rijk decor van bijzondere dieren en planten, het ruisende bos en weidse uitzichten over heide, stuifduinen, open vlaktes en stille vennen. Waarin iedereen die van de natuur houdt kan vinden wat hij zoekt.

 

Combineren van natuur met andere maatschappelijke belangen

In de natuur van De Maashorst blijven volop activiteiten mogelijk, zij het soms op een andere manier of andere plek dan men tot nu gewend is. In de kern van de Maashorst staat de natuur voorop. Deze moet hier zoveel  mogelijk haar gang  kunnen gaan. Ingrijpen is dan niet of nauwelijks meer nodig. Nieuwe grote grazers helpen bij het beheer. Wildernis in ons eigen Brabant. Recreatie blijft mogelijk via de bestaande paden en routes.

 

Rondom de natuurkern ligt de natuurschil waar volop ruimte is voor recreatie en voor boeren om natuur en landschap te integreren in hun bedrijfsvoering (ondernemende EHS). Via de recreatieve poorten is er toegang naar een ruim netwerk aan wandel- fiets en ruiterpaden.

 

De zone om de Maashorst heen is het agrarisch cultuurlandschap dat het natuurgebied De Maashorst verbindt met de dorpen.

 

Flexibel plannen en betrokkenheid uit de omgeving

Het IBeP is een ontwikkelplan. Niet alles is namelijk vooraf  te plannen. Het IBeP geeft kaders en randvoorwaarden en legt procesafspraken vast. Met een uitgebreid monitoringsprogramma wordt de vinger stevig aan de pols gehouden en de omgeving is uitgenodigd om voortdurend mee te blijven denken en doen. Dit schept aan de ene kant zekerheid en aan de andere kant flexibiliteit in planning en uitvoering . Bovendien geeft  het ruimte om nieuwe ontwikkelingen in te passen.

 

Noot voor de redactie:

Het IBeP is opgesteld door het Inrichtingsoverleg Maashorst (IOM). Hierin zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Bosgroep Zuid-Nederland, Waterschap Aa en Maas, de Maashorstgemeenten (gemeente Bernheze, gemeente Oss, gemeente Landerd en gemeente Uden), Stichting Natuurverenigingen Maashorst.

 

Voor meer informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met:

 

Reacties zijn gesloten.